معرفى

 

اين گروه در سال 1370 تحت عنوان گروه اسپکترومترى جرمى با هدف سن سنجى نمونه هاى زمين شناسى ، از گره اسپکترومترى موقت جدا شد. اين گروه کار خود را با دستگاه اسپکترومترى جرمى varian THS موجود در گوه آغاز نمود ولى به دليل فرسوده و از رده خارج بودن دستگاه ،عملا فعاليت هاى آن به نتايج مورد نظر سازمان نرسيد .

در سال 1379 با توجه به نياز گروههاى مختلف سازمان به اندازه گيريهاى ايزوتوپى و احساس نياز سازمان به وجود امکانات و تجهيزات لازم براى اين اندازه گيريها و با هدف فراهم آوردن اين امکانات و بنيه علمى مورد نياز ، اين گروه گسترش يافت و به گروه تحقيقات ايزوتوپى تغيير نام يافت .