ارتباط با ما

نام و نشان سمت پست الکترونيکى تلفن
مينو کريمى رئيس گروه آزمايشگاه تحقيقات ايزوتوپى Isotopiclab@GSI-IRAN.ORG 6459262