پروژه                         

                                              

هدف از انجام پروژه

سرپرست گروه

همراه

خلاصه اقدامات

آناليز آب توسط تغليظ کربن اکتيو مينو کريمى پرسنل گروه 1-تخليص کربن اکتيو 2-آماده سازى آب به منظور تغليظ 3-فيلتراسيون آب 4-کاليبراسيون 5- آناليز اسپکتروگرافى