عناوين مجموعه مقالات اعضاء گروه

رديف

عنوان مقاله

نويسنده

تاريخ ومحل ارائه

۱

نسبتهاى خطوط K در آناليز XRF

مينو کريمى

مجله XRFX-Ray Spectrometry ، جلد 9 شماره يک 1980
۲

يونيزاســـــيون لايه K  در آنــــاليز پــــــــرتو X  تابش شده توســــــط پرتــــون شتـــــابدار

مينو کريمى

مجله Nuclear Instruments and Methodes –

172(1980) 577-581

۳ اندازه گيرى شدتهاى نسبى خطوط L عناصر سنگين توليد شده توسط پرتونهاى 1-3 Mev

مينو کريمى

هشتمين کنفرانس اپتيک و ميکرو آناليز پرتو X  - بستن – آمريکا – 1980
۴ اسپکتروگرافى تجربى

مينو کريمى

سازمان زمين شناسى – 1362
۵ بررسى نسبتهاى خطوط K و سطح مقطع يونيزاسيون اين لايه در آناليز XRF

مينو کريمى

 سازمان زمين شناسى – 1363

۶ نورسنجى در اسپکتروگرافى

مينو کريمى

سازمان زمين شناسى – 1365
۷ اندازه گيرى روبيديم و استرانسيم در نمونه هاى زمين شناسى به روش رقيق سازى ايزوتوپى

مينو کريمى

    کنفرانس فيزيک ايران – 1374

۸ شبيه ســــازى کامپيوترى تغييرات شـــدت جريان يونى در اسپکترومترى جرمى

مينو کريمى

 نشريه علوم زمين ، جلد 6 شماره 21 و 22 – 1375

۹

کاليبراسيون دستگاه اسپکترومتر جرمى Varian TH5

مينو کريمى

سازمان زمين شناسى 1375
۱۰ هسته هاى راديواکتيو توليد شده در فضا و کاربرد آنها در پژوهشهاى زمين شناسى

مينو کريمى

  هفتمين کنفرانس آموزش فيزيک ايران ، 1377

۱۱ اندازه گيرى پلاتين در نمونه هاى زمين شناسى به روش جذب کربن اکتيو

مينو کريمى

  بيستمين کنفرانس علوم زمين – تهران – 1381

۱۲ مرورى بر زمين شناسى ايزوتوپى

مينو کريمى

سازمان زمين شناسى -1377
۱۳

Tc و Pm ، سرنخى براى رسيدن به ساختمان هسته اتمى

مينو کريمى

  سازمان زمين شناسى – 1381

۱۴ تاريخچه عدد پى

مينو کريمى

سازمان زمين شناسى -1382
۱۵ چرا عدد پى را تا چندين هزار رقم محاسبه مى کنند؟

مينو کريمى

سازمان زمين شناسى – 1383
۱۶ روشى ساده براى رسم جذر اعداد فرد

مينو کريمى

سازمان زمين شناسى -1383
۱۷ درباره اعداد اول

مينو کريمى

سازمان زمين شناسى -1383